NAWIGACJA                                                                     :: STRONA GŁÓWNA ::
            

Uchwała o opłatach

UCHWAŁA NR XXVI/343/VI/2012

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113)) oraz art. 23, art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016), uchwala się, co następuje: 

§ 1

 Miesięczna opłata za pobyt dzieci w żłobkach składa się z:

1) opłaty stałej, obliczonej procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego za poprzedni kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem publikowanym w Monitorze Polskim, stosownie do wymogów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) opłaty za koszt surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, skalkulowanej na podstawie obowiązujących cen i zgodnie z normami żywienia, właściwymi dla populacji dzieci w wieku 0-3 lat.

§ 2

 Wysokość opłaty stałej, o której mowa w § 1 pkt 1, stanowi:

1) stawka podstawowa, tj. 10,5% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni kwartał – dla dzieci, których rodzice nie pobierają zasiłku rodzinnego;

2) stawka obniżona o 30% od stawki podstawowej – dla dzieci z rodzin o dochodach wynoszących poniżej 900 zł brutto na osobę, co stanowi 60% wynagrodzenia minimalnego;

3) stawka obniżona o 66% od stawki podstawowej – w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny rozumianej jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, współnie zamieszkujące i gospodarujące, a także: rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne, posiadających dochód poniżej kryterium dochodowego z pomocy społecznej na osobę w rodzinie oraz uczestniczących w programach aktywizacji zawodowej;

4) przewiduje się zwolnienie każdego dziecka z opłaty stałej – w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż dwoje dzieci z jednej rodziny;

5) podstawę ustalenia opłaty stałej wg stawki, o której mowa w pkt 2, stanowi zaświadczenie o pobieraniu przez rodziców lub opiekunów prawnych zasiłku rodzinnego, wydane przez właściwy organ. Zaświadczenie, o którym mowa, dotyczy kwartału poprzedzającego datę złożenia wniosku;

6) opłata stała w pełnej wysokości obowiązuje rodziców niezależnie od tego, czy dziecko zostało w określonym dniu miesiąca urlopowane z przyczyn losowych, bądź przyjęte do żłobka w dowolnym dniu miesiąca;

7) zwolnienie z opłat lub obniżenie stawki podstawowej, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4, następuje na wniosek uprawnionego. 

§ 3

 Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w kwocie 6,50 zł za jeden dzień. 

§ 4

 Dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców z opłat, o których mowa w § 1, w następujących sytuacjach:

1) z opłaty stałej:

a) za cały miesiąc kalendarzowy nieobecności w żłobku (choroba dziecka, pobyt w sanatorium, urlop rodziców), po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty, u dyrektora Zespołu Żłobków lub dyrektora żłobka, w terminie do dnia 28 poprzedniego miesiąca,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych ze względu na dobro dziecka – w sytuacji, w której nie może być ona ponoszona, nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca;

2) z opłaty za wyżywienie – w przypadku uprzedniego zgłoszenia Dyrektorowi Zespołu Żłobka lub dyrektorowi żłobka uzasadnionej przyczyny nieobecności dziecka w żłobku, trwającej dłużej niż trzy dni (choroba, pobyt w sanatorium, urlop rodziców itp.). Zwolnienie z opłaty przysługuje za każdy dzień po zgłoszeniu. Na podstawie uznanej przez Dyrektora Zespołu, bądź dyrektora żłobka, nieobecności dziecka, dokonuje się zwrotu części opłaty, ustalonej zgodnie z § 1 pkt 2, w kwocie odpowiadającej 1/22 miesięcznej stawki za każdy dzień nieobecności. 

§ 5

 W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być wydłużony na wniosek rodzica dziecka, za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

§ 6

 Traci moc uchwała Nr XCV/1075/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

 

Copyright by Wojciech Szczepanik | Szablon by Sliffka